خدای من ، ناگفته هایم را اجابت کن .... از گفته هایم پشیمانم

نگارش در تاریخ یکشنبه 29 فروردین 1389 توسط شهرام خسروان
ما انسان ها به شیوه ی ِ هندیان بر سطح ِ زمین راه می رویم
. با یك سبد در پیش و یك سبد در پشت
 در سبد ِ پیشین ، صفات ِ نیك ِ خود را می گذاریم و
. در سبد ِ پـُشتین ، عیب های ِ‌خود را نگاه می داریم
، به همین دلیل در طول ِ روز های ِ زنده گی ِ خود
 چشمان ِ خویش را بر صفات ِ نیك ِ خود می دوزیم و
. فشار ها را در سینه ی ِ ‌مان حبس می كنیم
، در همین زمان ، بی رحمانه در پشت ِ سر ِ هم سفر ِ مان كه پیش ِ‌روی ِ ما حركت می كند
. تمامی ِ‌عیب ها ی او را می بینیم
 بدین گونه است كه در باره ی ِ‌ خود بهتر از او داوری می كنیم
، بی آن كه بدانیم كسی كه پشت ِ سر ِ ما راه می رود
. به ما با همین شیوه می اندیشد
پائولو كوئیلوطبقه بندی: اجتماعی، 
برچسب ها: پائولو كوئیلو،
Blog Skin